aktivacija platnih osoba ikona

Aktivacija platnih usluga

Kategorija: Druge pravne osobe

1. Pripremite privitke

>> Preslika osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje
>> Dokaz o pravnom subjektivitetu:

  • rješenje o upisu ili izvadak iz nadležnog registra ne stariji od 90 dana, ako je upis u registar propisan ili
  • akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se korisnik ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakon ili
  • izvod iz zakona ili drugog propisa ako je korisnik osnovan temeljem zakona ili drugog propisa

>> Punomoć (ako dokumentaciju ne potpisuje direktor / prokurist; neobavezno)
>> Izjava o osnivanju

2. Preuzmite ove dokumente, ispunite ih i digitalno potpišite

>> Zahtjev za korištenje platnih usluga
>> Prijava ovlaštenika za korištenje platnih usluga
>> Ugovor o pružanju platnih usluga

Očekivano vrijeme popunjavanja 10 minuta

 

3. Na vaš e-mail smo poslali poveznicu za predaju dokumentacije